Blog

นายสัตวแพทย์เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ รับรางวัล “สัตวแพทย์สายงานธุรกิจตัวอย่างประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานธุรกิจประจำปี 2562 ให้แก่ นายสัตวแพทย์เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



Read More